مدرسه توانا

اهداف و روش ها

اهداف و روش ها


 اهم عناوین برنامه های سالانه دبستان سعادت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در راستای رشد وشکوفایی استعدادها وتوانمندی های دانش آموزان
 بهره مندی از خرد جمعی وهمکاری بین شاخه های آموزشی وپرورشی
 تقویت و گسترش آموزه های قرآنی ومذهبی بین دانش آموزان
 تزکیه و تذهیب نفس ورشد فضائل اخلاقی،اجتماعی واسلامی منطبق با آموزه های دینی و ملی
 پرورش روحیه نظم وانضباط وقانون مداری واحترام به ارزش های اخلاقی وهنجارهی اجتماعی
 گسترش فرهنگ مطالعه ،تحقیق وپژوهش در کلیه آمور آموزشی و پرورشی
 مشارکت و همیاری وحضور در اردوهای جمعی وتعامل بین گروههای آموزشی
 بهره مندی از اصول حاکم برتقویت بهداشت جسم و روان
 اخلاق مداری وتکریم والدین ودانش آموزان براساس شان و منزلت آنان
ارزشیابی وارزیابی ونظارت کنترل در کلیه مراحل از فعالیتهای مدرسه